• Hồ sơ thiết kế Tòa nhà Văn phòng làm việc 16 tầng mẫu 005
  • 5.000 POINT 100 POINT    
  • Hồ sơ thiết kế Tòa nhà Văn phòng làm việc 16 tầng mẫu 005

  • 08-07-2016
  • 33
  • 4413
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Hồ sơ thiết kế Tòa nhà Văn phòng làm việc 16 tầng mẫu 005

ATÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

I.  LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU

1.   Chọn vật liệu sử dụng

Sử dụng bêtông cấp độ bền b30 có

     Rb=170 Mpa; Rbt= 1,2 Mpa

Sử dụng thép

    + nếu < 12 mm thì dùng thép AI có : Rs=Rsc=225 Mpa

    + nếu đường kính  12 mm thì dùng thép AII có : Rs=Rsc=280 Mpa

2.      Lựa chọn giải pháp kết cấu cho sàn

Chọn giải pháp sàn sườn toàn khối

3.      Chọn kích thước chiều dày sàn

Ta chọn chiều dày sàn theo công thức:

 trong đó

Với sàn trong phòng:

-          Hoạt tải tính toán: ps= pc.n= 200.1,2=240 (daN/m2) trong đó: pc=200 (daN/m2)

-          Tĩnh tải tính toán ( chưa kể trọng lượng của bản sàn BTCT)

Tĩnh tải tính toán: go= 147,6 dan/m2 (không tính tường xây trực tiếp trên sàn)

Tải trọng phân bố tính toán trên sàn là:

  q0= ps + g0= 240 +147,6 = 387,6 dan/m2

sơ bộ chọn kích thước sàn:     

+) đối với sàn hầm tầng h1, h2:

         Sơ bộ chọn:

chọn hs=18 cm

đặc biệt chọn sàn bể phốt: hs= 20 cm
+) đối với sàn hầm tầng t1,…,t15:

-        ô sàn trong phòng: chọn hs=15 cm

+) đối với sàn mái tầng t16:

-        chọn hs=15 cm

II.   LỰA CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN

1.     Kích thước tiết diện dầm.

Chọn sơ bộ theo công thức

2.     Kích thước tiết diện cột

+ tĩnh tải tính toán của ô sàn trong phong:

       gs= g0+ hs.n.gbt= 147,6 + 0,18.1,1.2500=642,6 dan/m2

+ tổng tải trọng phân bố tính toán trong phong:

       qs= ps+gs= 240 + 642,6= 882,6 dan/m2  

Diện tích tiết diện cột được tính theo công thức:

(tính toán cho tầng có cột chịu tải lớn nhất, cứ cách 2 tầng thì tiết diện cột giảm không quá 20%)

a)     Trục cột B.(3)

 + diện truyền tải của cột trục B:

  SB= (6,4/2+6,2/2).10=63 m2

+ Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn là:

  N1=qs.SB= 882,6 . 63= 55603,8 daN

+ Lực dọc do tải trọng phân bố đều trên sàn mái:

  N2=qm.SB=585,5.63= 36445,5 daN

+ vậy 16 tầng nhà là:

Để kể đến ảnh hưởng của mômen ta chọn k=1,1

Vậy ta chọn kích thước cột bcxhc= 100x100 cm

Cột trục B(4) có S=(6,4/2+6,2/2).5=31,5

       Có: A=4787,7 cm2

Vậy ta chọn kích thước cột là: bcxhc= 60x80 cm

b)    Trục cột A.

+ diện truyền tải của cột trục A:

  SB= (7,7/2+10/2).3,1=27,435 m2

+ Lực dọc do tải phân bố đều trên bản sàn là:

  N1=qs.SB= 882,6 . 27,435= 24214,13 daN

+ Lực dọc do tải trọng phân bố đều trên sàn mái:

  N2=qm.SB=585,5.27,435= 16063,19 daN

+ vậy 16 tầng nhà là:

Để kể đến ảnh hưởng của mômen ta chọn k=1,1

Vậy ta chọn kích thước cột bcxhc= 100x60cm

  Các bài viết Quan Tâm