Giải thưởng Loa thành cho đồ án bảo tàng là giải thưởng vinh danh những đề án suất sắc của sinh viên chuyên ngành đào tạo về kiến trúc và xây dựng.

Nhằm khích lệ hơn nữa, cổ vũ tinh thần hang say học hỏi, tìm hiểu và sáng tạo.

Dưới đây Tài liệu kiến trúc xin được giới thiệu chuyên mục về đồ án bảo tàng các dạng như: bảo tàng chiến tranh, bảo tàng vũ khí, bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng lịch sử, bảo tàng sinh vật biển... 

Rất nhiều đề tài đa dạng, các bạn có thể xem và download toàn bộ các đồ án bảo tàng này về tham khảo.