Đồ án môn học ngân hàng. Đây là một thách thức, nhưng đồng thời cũng là một động lực thúc đẩy chương trình tái cơ cấu lại các NHTM. Quá trình CPH cũng nằm trong nỗ lực nhằm tăng cường sự lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Tham khảo các bài thiết kế đồ án ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả cho các bạn sinh viên đang cần tìm đề tài này để chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp cuối khóa của mình