Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Giáo trình 3d max Nâng cao Chuyên sâu

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình học 3dsmax

 • Giáo trình 3d max Nâng cao Chuyên sâu
 • Có thể quan tâm

  Giáo trình 3d max Nâng cao rất đầy đủ và chi tiết, được biên soạn bởi TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP-HCM. Các bạn cùng xem và download về sử dụng

  Trong giáo trình này bao gồm các phần như sau:

  MỤC LỤC ..................................................................................................................... 2

  GIỚI THIỆU ............................................................................................................................... 5
  GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ........................................................................................................... 5
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................... 5
  HƢỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT ................................................................................................. 6
  BÀI 1 - NGUỒN SÁNG ĐÈN - LIGHTING ............................................................. 6
  I. CÁC LOẠI NGUỒN SÁNG ....................................................................................... 9
  II. CÁC ĐIỀU CHỈNH VÀ HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG .......................................................... 9
  II.1. NGUỒN SÁNG OMNI .............................................................................................10
  Hướng dẫn giảng dạy
  II.1.1 Một vài thuộc tính tổng quát ..........................................................................10
  II.1.2 Bảng con Intensity/Color/ Attenuation .............................................................11
  II.1.3 Bảng con Advanced Effects ............................................................................11
  II.1.4 Bảng con Shadow Parameters ........................................................................12
  II.1.5 Bảng con Atmosphere & Effects ......................................................................12
  II.2. NGUỒN SÁNG TARGET SPOT .................................................................................14
  III. ÁNH SÁNG NÂNG CAO .....................................................................................16
  III.1. RADIOSITY .........................................................................................................16
  III.1.1 Khái Niệm .....................................................................................................16
  III.1.2 Sử dụng .......................................................................................................16
  III.2. LIGHT TRACER ....................................................................................................22
  BÀI 2 - CAMERA .........................................................................................................20
  TÓM TẮT ......................................................................................................................23
  I. TARGET CAMERA ................................................................................................24
  I.1. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CAMERA .........................................................................27
  II. FREE CAMERA .....................................................................................................27
  III. VÙNG AN TOÀN CHO CAMERA ............................................................................28
  BÀI3 - VIDEO POST ................................................................................................26
  TÓM TẮT ......................................................................................................................30
  I. GIỚI THIỆU VIDEO POST ....................................................................................31
  II. TRUY CẬP VÀ LÀM VIỆC VỚI VIDEO POST ..........................................................31
  II.1. BÀI THỰC HÀNH 01 ..............................................................................................32
  II.2. BÀI THỰC HÀNH 02 ..............................................................................................37
  II.2.1 Ghép nối các hình ảnh với 1 khung cảnh .........................................................37
  II.2.2 Nạp các sự kiện Input và hiệu ứng ..................................................................37
  II.2.3 Bật Safe Frames và Dolly khung nhìn Camera ..................................................38
  II.2.4 Điều chỉnh cho hình ảnh dòng chữ tên “tác giả” ...............................................38
  II.3. BÀI THỰC HÀNH 03 – HIỆU ỨNG QUANG HỌC ........................................................39
  II.3.1 Vẽ các đối tƣợng trong hộp nữ trang ..............................................................39
  II.3.2 Bổ sung hiệu ứng Lens Effects Glow ...............................................................40
  II.3.3 Thẻ Properties ..............................................................................................43
  II.3.4 Thẻ Preferences ............................................................................................46
  II.3.5 Thẻ Gradients ...............................................................................................47
  II.3.6 Thẻ Inferno ..................................................................................................47
  II.3.7 Bổ sung hiệu ứng Lens Effects HighLight .........................................................48
  II.3.8 Bổ sung hiệu ứng Lens Effects Flare................................................................50
  BÀI 4: ANIMATION .......................................................................................... 50
  TÓM TẮT ......................................................................................................................56
  I. HỘP THOẠI TIME CONFIGURATION ...................................................................58
  II. RENDER SCENE (F10) .........................................................................................59
  BÀI 5: ANIMATION .......................................................................................... 50
  TÓM TẮT ......................................................................................................................60
  I. TRUY CẬP TRACK VIEW ......................................................................................61
  II. CÁC ĐIỀU KHIỂN TRACKVIEW KHÁC. .................................................................65
  Hướng dẫn giảng dạy
  II.1. CÁC KIỂU OUT OF RANGE .....................................................................................65
  II.2. BỔ SUNG TRACK VISIBILITY .................................................................................66
  II.3. SAO CHÉP VÀ GÁN CÁC ĐIỀU KHIỂN ......................................................................67
  III. BÀI THỰC HÀNH - DEMO TIN THỜI SỰ ............................................................67
  BÀI 6: CONTROLLER - PATHDEFORM .............................................................. 65
  TÓM TẮT ......................................................................................................................71
  I. CONTROLLERS – CÁC PHÉP ĐIỀU KHIỂN ............................................................72
  II. BÀI THỰC HÀNH 1 - DEMO CHỮ KÝ ....................................................................73
  II.1. LỆNH MODIFIER/PATHDEFORM(WSM) .........................................................................73
  II.2. VẼ CÂY BÚT MỰC HIỆU “VE SAINLA” ...........................................................................74
  II.2.1 Nắp viết........................................................................................................74
  II.2.2 Thân viết ......................................................................................................74
  II.2.3 Diễn hoạt .....................................................................................................75
  II.2.4 Cảnh cuối .....................................................................................................83
  III. BÀI THỰC HÀNH - DEMO QUẠT MÁY ................................................................85
  BÀI 7: SPACE WARPS ....................................................................................... 93
  TÓM TẮT .........................................................................................................................
  I. RÀNG BUỘC ĐỐI TƢỢNG VỚI SPACE WARPS ...................................................102
  II. BỎ RÀNG BUỘC .................................................................................................103
  III. BÀI THỰC HÀNH - DEMO QUẢNG CÁO MỸ PHẨM ...........................................103
  III.1. KỊCH BẢN ...................................................................................................... 103
  BÀI 8: PHẢ HỆ VÀ CHUYỂN ĐỘNG HỌC THUẬN .............................................103
  I. PHẢ HỆ & CHUYỂN ĐỘNG HỌC THUẬN. ............................................................112
  II. BÀI THỰC HÀNH – VẬN HÀNH ROBOT CẦN CẨU. ..............................................112
  II.1. THIẾT LẬP PHẢ HỆ ............................................................................................. 112
  II.2. KIỂM TRA SỰ LIÊN KẾT ...................................................................................... 113
  II.3. TÌM HIỂU TỪNG BỘ PHẬN CẦN CẨU ..................................................................... 113
  II.4. LIÊN KẾT CÁC BỘ PHẬN CẦN CẨU ........................................................................ 114
  II.5. BẮT VÍT CHO CÁC BỘ PHẬN. ............................................................................... 115
  II.6. TIẾN HÀNH KHÓA CÁC TRỤC ............................................................................... 115
  II.6.1 Khoá bàn tay (Hand) ................................................................................... 115
  II.6.2 Kiểm tra các khoá của bàn tay ...................................................................... 115
  II.6.3 Khoá và kiểm tra các khoá những bộ phận còn lại .......................................... 116
  TÓM TẮT .................................................................................................................... 119
  BÀI 9: HIỆU ỨNG SƢƠNG MÙ ........................................................................110
  I. HIỆU ỨNG SƢƠNG MÙ ......................................................................................121
  II. BÀI THỰC HÀNH ...............................................................................................121
  II.1. XÁC LẬP CÁC PHẠM VI MÔI TRƢỜNG CHO CAMERA............................................... 122
  II.2. ÁP HIỆU ỨNG SƢƠNG MÙ CHO CAMERA ............................................................... 122
  II.3. SƢƠNG MÙ LỚP_LAYER FOG ............................................................................... 125
  II.4. BÀI THỰC HÀNH – SƢƠNG MÙ LỚP ..................................................................... 125
  III. VOLUME FOG .................................................................................................129
  Hướng dẫn giảng dạy
  IV. BÀI THỰC HÀNH ............................................................................................129
  V. VOLUME LIGHT ..............................................................................................131
  VI. BÀI THỰC HÀNH ............................................................................................131
  VII. HIỆU ỨNG FIRE EFFECT. ................................................................................134
  VII.1. BÀI THỰC HÀNH 01: TẠO VÀ DIỄN HOẠT MỘT ĐÁM LỬA TRONG VÒNG 100 FRAME ... ..................................................................................................................... 135
  VII.2. BÀI THỰC HÀNH 02: TẠO MỘT VỤ NỔ –EXPLOSION ........................................... 135
  VII.3. BÀI THỰC HÀNH 03: TẠO BẦU TRỜI XANH VÀ MÂY TRẮNG BAY .......................... 137

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo