• Giáo trình 3d max Nâng cao Chuyên sâu
  • 1.000 POINT 30 POINT    
  • Giáo trình 3d max Nâng cao Chuyên sâu

  • 20-05-2016
  • 26
  • 5267
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Giáo trình 3d max Nâng cao rất đầy đủ và chi tiết, được biên soạn bởi TRUNG TÂM TIN HỌC - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP-HCM. Các bạn cùng xem và download về sử dụng

Trong giáo trình này bao gồm các phần như sau:

MỤC LỤC ..................................................................................................................... 2

GIỚI THIỆU ............................................................................................................................... 5
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ........................................................................................................... 5
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................... 5
HƢỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT ................................................................................................. 6
BÀI 1 - NGUỒN SÁNG ĐÈN - LIGHTING ............................................................. 6
I. CÁC LOẠI NGUỒN SÁNG ....................................................................................... 9
II. CÁC ĐIỀU CHỈNH VÀ HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG .......................................................... 9
II.1. NGUỒN SÁNG OMNI .............................................................................................10
Hướng dẫn giảng dạy
II.1.1 Một vài thuộc tính tổng quát ..........................................................................10
II.1.2 Bảng con Intensity/Color/ Attenuation .............................................................11
II.1.3 Bảng con Advanced Effects ............................................................................11
II.1.4 Bảng con Shadow Parameters ........................................................................12
II.1.5 Bảng con Atmosphere & Effects ......................................................................12
II.2. NGUỒN SÁNG TARGET SPOT .................................................................................14
III. ÁNH SÁNG NÂNG CAO .....................................................................................16
III.1. RADIOSITY .........................................................................................................16
III.1.1 Khái Niệm .....................................................................................................16
III.1.2 Sử dụng .......................................................................................................16
III.2. LIGHT TRACER ....................................................................................................22
BÀI 2 - CAMERA .........................................................................................................20
TÓM TẮT ......................................................................................................................23
I. TARGET CAMERA ................................................................................................24
I.1. MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CAMERA .........................................................................27
II. FREE CAMERA .....................................................................................................27
III. VÙNG AN TOÀN CHO CAMERA ............................................................................28
BÀI3 - VIDEO POST ................................................................................................26
TÓM TẮT ......................................................................................................................30
I. GIỚI THIỆU VIDEO POST ....................................................................................31
II. TRUY CẬP VÀ LÀM VIỆC VỚI VIDEO POST ..........................................................31
II.1. BÀI THỰC HÀNH 01 ..............................................................................................32
II.2. BÀI THỰC HÀNH 02 ..............................................................................................37
II.2.1 Ghép nối các hình ảnh với 1 khung cảnh .........................................................37
II.2.2 Nạp các sự kiện Input và hiệu ứng ..................................................................37
II.2.3 Bật Safe Frames và Dolly khung nhìn Camera ..................................................38
II.2.4 Điều chỉnh cho hình ảnh dòng chữ tên “tác giả” ...............................................38
II.3. BÀI THỰC HÀNH 03 – HIỆU ỨNG QUANG HỌC ........................................................39
II.3.1 Vẽ các đối tƣợng trong hộp nữ trang ..............................................................39
II.3.2 Bổ sung hiệu ứng Lens Effects Glow ...............................................................40
II.3.3 Thẻ Properties ..............................................................................................43
II.3.4 Thẻ Preferences ............................................................................................46
II.3.5 Thẻ Gradients ...............................................................................................47
II.3.6 Thẻ Inferno ..................................................................................................47
II.3.7 Bổ sung hiệu ứng Lens Effects HighLight .........................................................48
II.3.8 Bổ sung hiệu ứng Lens Effects Flare................................................................50
BÀI 4: ANIMATION .......................................................................................... 50
TÓM TẮT ......................................................................................................................56
I. HỘP THOẠI TIME CONFIGURATION ...................................................................58
II. RENDER SCENE (F10) .........................................................................................59
BÀI 5: ANIMATION .......................................................................................... 50
TÓM TẮT ......................................................................................................................60
I. TRUY CẬP TRACK VIEW ......................................................................................61
II. CÁC ĐIỀU KHIỂN TRACKVIEW KHÁC. .................................................................65
Hướng dẫn giảng dạy
II.1. CÁC KIỂU OUT OF RANGE .....................................................................................65
II.2. BỔ SUNG TRACK VISIBILITY .................................................................................66
II.3. SAO CHÉP VÀ GÁN CÁC ĐIỀU KHIỂN ......................................................................67
III. BÀI THỰC HÀNH - DEMO TIN THỜI SỰ ............................................................67
BÀI 6: CONTROLLER - PATHDEFORM .............................................................. 65
TÓM TẮT ......................................................................................................................71
I. CONTROLLERS – CÁC PHÉP ĐIỀU KHIỂN ............................................................72
II. BÀI THỰC HÀNH 1 - DEMO CHỮ KÝ ....................................................................73
II.1. LỆNH MODIFIER/PATHDEFORM(WSM) .........................................................................73
II.2. VẼ CÂY BÚT MỰC HIỆU “VE SAINLA” ...........................................................................74
II.2.1 Nắp viết........................................................................................................74
II.2.2 Thân viết ......................................................................................................74
II.2.3 Diễn hoạt .....................................................................................................75
II.2.4 Cảnh cuối .....................................................................................................83
III. BÀI THỰC HÀNH - DEMO QUẠT MÁY ................................................................85
BÀI 7: SPACE WARPS ....................................................................................... 93
TÓM TẮT .........................................................................................................................
I. RÀNG BUỘC ĐỐI TƢỢNG VỚI SPACE WARPS ...................................................102
II. BỎ RÀNG BUỘC .................................................................................................103
III. BÀI THỰC HÀNH - DEMO QUẢNG CÁO MỸ PHẨM ...........................................103
III.1. KỊCH BẢN ...................................................................................................... 103
BÀI 8: PHẢ HỆ VÀ CHUYỂN ĐỘNG HỌC THUẬN .............................................103
I. PHẢ HỆ & CHUYỂN ĐỘNG HỌC THUẬN. ............................................................112
II. BÀI THỰC HÀNH – VẬN HÀNH ROBOT CẦN CẨU. ..............................................112
II.1. THIẾT LẬP PHẢ HỆ ............................................................................................. 112
II.2. KIỂM TRA SỰ LIÊN KẾT ...................................................................................... 113
II.3. TÌM HIỂU TỪNG BỘ PHẬN CẦN CẨU ..................................................................... 113
II.4. LIÊN KẾT CÁC BỘ PHẬN CẦN CẨU ........................................................................ 114
II.5. BẮT VÍT CHO CÁC BỘ PHẬN. ............................................................................... 115
II.6. TIẾN HÀNH KHÓA CÁC TRỤC ............................................................................... 115
II.6.1 Khoá bàn tay (Hand) ................................................................................... 115
II.6.2 Kiểm tra các khoá của bàn tay ...................................................................... 115
II.6.3 Khoá và kiểm tra các khoá những bộ phận còn lại .......................................... 116
TÓM TẮT .................................................................................................................... 119
BÀI 9: HIỆU ỨNG SƢƠNG MÙ ........................................................................110
I. HIỆU ỨNG SƢƠNG MÙ ......................................................................................121
II. BÀI THỰC HÀNH ...............................................................................................121
II.1. XÁC LẬP CÁC PHẠM VI MÔI TRƢỜNG CHO CAMERA............................................... 122
II.2. ÁP HIỆU ỨNG SƢƠNG MÙ CHO CAMERA ............................................................... 122
II.3. SƢƠNG MÙ LỚP_LAYER FOG ............................................................................... 125
II.4. BÀI THỰC HÀNH – SƢƠNG MÙ LỚP ..................................................................... 125
III. VOLUME FOG .................................................................................................129
Hướng dẫn giảng dạy
IV. BÀI THỰC HÀNH ............................................................................................129
V. VOLUME LIGHT ..............................................................................................131
VI. BÀI THỰC HÀNH ............................................................................................131
VII. HIỆU ỨNG FIRE EFFECT. ................................................................................134
VII.1. BÀI THỰC HÀNH 01: TẠO VÀ DIỄN HOẠT MỘT ĐÁM LỬA TRONG VÒNG 100 FRAME ... ..................................................................................................................... 135
VII.2. BÀI THỰC HÀNH 02: TẠO MỘT VỤ NỔ –EXPLOSION ........................................... 135
VII.3. BÀI THỰC HÀNH 03: TẠO BẦU TRỜI XANH VÀ MÂY TRẮNG BAY .......................... 137

  Các bài viết Quan Tâm