• Giáo trình Autocad cơ bản của th.s Phạm Văn Hoàn
  •    Miễn phí  
  • Giáo trình Autocad cơ bản của th.s Phạm Văn Hoàn

  • 01-06-2018
  • 66
  • 1865
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Giáo trình Autocad cơ bản của th.s Phạm Văn Hoàn

Phần I: AutoCAD cơ bản

CHƯƠNG I: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA AUTOCAD ................................ 4
1. Tạo một bản vẽ mới ....................................................................................... 4
2. Giao diện của AutoCAD 2007 ........................................................................ 4
3. Vùng vẽ.......................................................................................................... 5
4. Biểu tượng gốc tọa độ .................................................................................... 5
5. Crosshairs ...................................................................................................... 5
6. Menu và thanh công cụ .................................................................................. 5
7. Command line và dynamic input .................................................................... 5
8. Status Bar ....................................................................................................... 5
9. Sử dụng giao diện........................................................................................... 5
10. Lưu một bản vẽ .............................................................................................. 5
CHƯƠNG II: MỞ MỘT BẢN VẼ .............................................................................. 6
1. Tạo một bản vẽ và lưu vào thư viện Template ................................................ 6
2. Làm việc với Template ................................................................................... 8
3. Tạo một bản vẽ với các cài đặt mặc định ........................................................ 8
4. Lưu bản vẽ dưới một tên khác ........................................................................ 8
CHƯƠNG III: SỬ DỤNG AUTOCAD ....................................................................... 9
1. Sử dụng menu ................................................................................................ 9
2. Sử dụng các shortcut menu ............................................................................. 9
3. Sử dụng các thanh công cụ ToolBar ............................................................... 9
4. Sử dụng Tool palettes ....................................................................................10
5. Sử dụng DashBoard ......................................................................................11
6. Command line và Dynamic Input ..................................................................11
7. VD ................................................................................................................13
8. Repeating Command (Nhắc lại dòng lệnh) ....................................................13
9. VD: lệnh vẽ đường tròn .................................................................................14
10. Undo và Redo các lệnh ..................................................................................14
11. Using recent input .........................................................................................15
12. Sử dụng lệnh zoom trong quá trình vẽ ...........................................................15
13. Cách sử dụng Help tại dòng Command .........................................................15
14. Help trong Quick Start ..................................................................................16
15. Help trong AutoCAD ....................................................................................17
CHƯƠNG IV: CÁC HỆ TỌA ĐỘ .............................................................................18
1. Hệ tọa độ tuyệt đối ........................................................................................18
2. Hệ tọa độ tương đối .......................................................................................18
3. Hệ tọa độ cực ................................................................................................18
4. Nhập tọa độ từ Dynamic Input Tooltip ..........................................................18
5. Chế độ dò vết Polar Tracking (F10)...............................................................20
6. Hướng dẫn dùng dò vết bắt điểm để vẽ hình. .................................................22
7. Cài đặt chế độ bắt điểm Snap ........................................................................22
8. Hiển thị tọa độ điểm theo hệ tọa độ ...............................................................24
9. Dùng lưới Grid trong vẽ AutoCAD ...............................................................24
10. Các chế độ bắt điểm Osnap ...........................................................................24
11. Tìm tọa độ một điểm – Point Filter ................................................................25
12. Hỗ trợ vẽ dùng chế độ From Future ...............................................................25
1. Lựa chọn kiểu đơn vị .....................................................................................27
2. Cài đặt đơn vị bản vẽ .....................................................................................27
3. Cách thức đo góc và đường thẳng định hướng ...............................................27
4. Drawing limit ................................................................................................27
5. Tỉ lệ bản vẽ ...................................................................................................28
6. Tạo một Title Block ......................................................................................28
7. System Variable ............................................................................................28
8. Sử dụng lệnh MVSETUP ..............................................................................28
9. Sử dụng Setup Wizards .................................................................................28
 
PHẦN II: AUTOCAD 2D ..........................................................................................29
 
CHƯƠNG VI: VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG LINE.............................................................29
1. Lệnh Line ......................................................................................................29
2. Vẽ hình chữ nhật ...........................................................................................29
3. Vẽ Polygons ..................................................................................................30
4. Vẽ Contruction Line ......................................................................................31
1. Vẽ đường tròn ...............................................................................................32
2. Vẽ cung tròn..................................................................................................34
3. Vẽ Elip ..........................................................................................................35
4. Các lựa chọn hiển thị điểm ............................................................................35
CHƯƠNG IX: CÁC LỆNH CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG ...........................................36
1. Lựa chọn đối tượng .......................................................................................36
2. Xóa đối tượng ...............................................................................................36
3. Di chuyển đối tượng ......................................................................................36
4. Copy đối tượng .............................................................................................36
5. Xoay đối tượng .............................................................................................37
6. Scale đối tượng .............................................................................................38
7. Sử dụng lệnh Change ....................................................................................38
8. Lệnh Select đối tượng ...................................................................................39
9. Lệnh Mirror...................................................................................................39
10. Lệnh Array ....................................................................................................39
11. Lệnh Offset ...................................................................................................39
12. Lệnh Align ....................................................................................................39
13. Lệnh Trim .....................................................................................................39
14. Lệnh Extend ..................................................................................................39
15. Lệnh Break ....................................................................................................39
16. Lệnh Joint .....................................................................................................39
17. Lệnh Chamfer ...............................................................................................39
18. Lệnh Fill .......................................................................................................39
19. Tạo đám mây ghi chú ....................................................................................39
20. Lệnh Group ...................................................................................................39
21. Customizing the selection process .................................................................39
Chương XI: Làm việc với Layer .................................................................................40
1. Tạo một layer mới .........................................................................................40
2. Các chế độ làm việc của layer .......................................................................40
3. Gán các kiểu đường cho layer .......................................................................40
4. Gán Lineweight cho layer .............................................................................40
5. Sử dụng các layer ..........................................................................................40
6. Lưu thư viện layer .........................................................................................40
7. Chỉnh sửa một layer ......................................................................................40
8. Tìm kiếm theo layer ......................................................................................40
CHƯƠNG XI: TẠO CÁC KIỂU ĐO KÍCH THƯỚC ................................................41
CHƯƠNG XII: LÀM VIỆC VỚI TEXT ....................................................................42
1. Tạo một Single-Text......................................................................................42
2. Các kiểu Text ................................................................................................44
3. Tạo một Multiline Text (MT) ........................................................................45
4. Tạo một bảng ................................................................................................46
5. Tạo một trường .............................................................................................50
 
6. Kiểm tra lỗi khi tạo Text ...............................................................................51

 

  Các bài viết Quan Tâm