Ctrl+D

Đánh dấu để lưu lại

Tất cả

  SEARCH ITEMS

 • Thư viện Autocad
 • Thư viện 3ds max
 • Thư viện photoshop
 • Thư viện Sketchup
 • Thư viện Lumion
 • Thư viện Revit
 • Thư viện Map
 • Thư viện Vật liệu - HDRI
 • Giáo trình học tập
 • Đồ án kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế
 • Sách - Tạp chí kiến trúc
 • Phần mềm và Plugins
 • Phối cảnh 3D nội thất
 • Phối cảnh 3D ngoại thất

Giáo trình Autocad cơ bản của th.s Phạm Văn Hoàn

Trang chủ  >   Giáo trình học tập >   Giáo trình học Autocad

 • Giáo trình Autocad cơ bản của th.s Phạm Văn Hoàn
 •  Giáo trình Autocad cơ bản của th.s Phạm Văn Hoàn

  Phần I: AutoCAD cơ bản

  CHƯƠNG I: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA AUTOCAD ................................ 4
  1. Tạo một bản vẽ mới ....................................................................................... 4
  2. Giao diện của AutoCAD 2007 ........................................................................ 4
  3. Vùng vẽ.......................................................................................................... 5
  4. Biểu tượng gốc tọa độ .................................................................................... 5
  5. Crosshairs ...................................................................................................... 5
  6. Menu và thanh công cụ .................................................................................. 5
  7. Command line và dynamic input .................................................................... 5
  8. Status Bar ....................................................................................................... 5
  9. Sử dụng giao diện........................................................................................... 5
  10. Lưu một bản vẽ .............................................................................................. 5
  CHƯƠNG II: MỞ MỘT BẢN VẼ .............................................................................. 6
  1. Tạo một bản vẽ và lưu vào thư viện Template ................................................ 6
  2. Làm việc với Template ................................................................................... 8
  3. Tạo một bản vẽ với các cài đặt mặc định ........................................................ 8
  4. Lưu bản vẽ dưới một tên khác ........................................................................ 8
  CHƯƠNG III: SỬ DỤNG AUTOCAD ....................................................................... 9
  1. Sử dụng menu ................................................................................................ 9
  2. Sử dụng các shortcut menu ............................................................................. 9
  3. Sử dụng các thanh công cụ ToolBar ............................................................... 9
  4. Sử dụng Tool palettes ....................................................................................10
  5. Sử dụng DashBoard ......................................................................................11
  6. Command line và Dynamic Input ..................................................................11
  7. VD ................................................................................................................13
  8. Repeating Command (Nhắc lại dòng lệnh) ....................................................13
  9. VD: lệnh vẽ đường tròn .................................................................................14
  10. Undo và Redo các lệnh ..................................................................................14
  11. Using recent input .........................................................................................15
  12. Sử dụng lệnh zoom trong quá trình vẽ ...........................................................15
  13. Cách sử dụng Help tại dòng Command .........................................................15
  14. Help trong Quick Start ..................................................................................16
  15. Help trong AutoCAD ....................................................................................17
  CHƯƠNG IV: CÁC HỆ TỌA ĐỘ .............................................................................18
  1. Hệ tọa độ tuyệt đối ........................................................................................18
  2. Hệ tọa độ tương đối .......................................................................................18
  3. Hệ tọa độ cực ................................................................................................18
  4. Nhập tọa độ từ Dynamic Input Tooltip ..........................................................18
  5. Chế độ dò vết Polar Tracking (F10)...............................................................20
  6. Hướng dẫn dùng dò vết bắt điểm để vẽ hình. .................................................22
  7. Cài đặt chế độ bắt điểm Snap ........................................................................22
  8. Hiển thị tọa độ điểm theo hệ tọa độ ...............................................................24
  9. Dùng lưới Grid trong vẽ AutoCAD ...............................................................24
  10. Các chế độ bắt điểm Osnap ...........................................................................24
  11. Tìm tọa độ một điểm – Point Filter ................................................................25
  12. Hỗ trợ vẽ dùng chế độ From Future ...............................................................25
  1. Lựa chọn kiểu đơn vị .....................................................................................27
  2. Cài đặt đơn vị bản vẽ .....................................................................................27
  3. Cách thức đo góc và đường thẳng định hướng ...............................................27
  4. Drawing limit ................................................................................................27
  5. Tỉ lệ bản vẽ ...................................................................................................28
  6. Tạo một Title Block ......................................................................................28
  7. System Variable ............................................................................................28
  8. Sử dụng lệnh MVSETUP ..............................................................................28
  9. Sử dụng Setup Wizards .................................................................................28
   
  PHẦN II: AUTOCAD 2D ..........................................................................................29
   
  CHƯƠNG VI: VẼ CÁC ĐỐI TƯỢNG LINE.............................................................29
  1. Lệnh Line ......................................................................................................29
  2. Vẽ hình chữ nhật ...........................................................................................29
  3. Vẽ Polygons ..................................................................................................30
  4. Vẽ Contruction Line ......................................................................................31
  1. Vẽ đường tròn ...............................................................................................32
  2. Vẽ cung tròn..................................................................................................34
  3. Vẽ Elip ..........................................................................................................35
  4. Các lựa chọn hiển thị điểm ............................................................................35
  CHƯƠNG IX: CÁC LỆNH CHỈNH SỬA ĐỐI TƯỢNG ...........................................36
  1. Lựa chọn đối tượng .......................................................................................36
  2. Xóa đối tượng ...............................................................................................36
  3. Di chuyển đối tượng ......................................................................................36
  4. Copy đối tượng .............................................................................................36
  5. Xoay đối tượng .............................................................................................37
  6. Scale đối tượng .............................................................................................38
  7. Sử dụng lệnh Change ....................................................................................38
  8. Lệnh Select đối tượng ...................................................................................39
  9. Lệnh Mirror...................................................................................................39
  10. Lệnh Array ....................................................................................................39
  11. Lệnh Offset ...................................................................................................39
  12. Lệnh Align ....................................................................................................39
  13. Lệnh Trim .....................................................................................................39
  14. Lệnh Extend ..................................................................................................39
  15. Lệnh Break ....................................................................................................39
  16. Lệnh Joint .....................................................................................................39
  17. Lệnh Chamfer ...............................................................................................39
  18. Lệnh Fill .......................................................................................................39
  19. Tạo đám mây ghi chú ....................................................................................39
  20. Lệnh Group ...................................................................................................39
  21. Customizing the selection process .................................................................39
  Chương XI: Làm việc với Layer .................................................................................40
  1. Tạo một layer mới .........................................................................................40
  2. Các chế độ làm việc của layer .......................................................................40
  3. Gán các kiểu đường cho layer .......................................................................40
  4. Gán Lineweight cho layer .............................................................................40
  5. Sử dụng các layer ..........................................................................................40
  6. Lưu thư viện layer .........................................................................................40
  7. Chỉnh sửa một layer ......................................................................................40
  8. Tìm kiếm theo layer ......................................................................................40
  CHƯƠNG XI: TẠO CÁC KIỂU ĐO KÍCH THƯỚC ................................................41
  CHƯƠNG XII: LÀM VIỆC VỚI TEXT ....................................................................42
  1. Tạo một Single-Text......................................................................................42
  2. Các kiểu Text ................................................................................................44
  3. Tạo một Multiline Text (MT) ........................................................................45
  4. Tạo một bảng ................................................................................................46
  5. Tạo một trường .............................................................................................50
   
  6. Kiểm tra lỗi khi tạo Text ...............................................................................51

   

  Tài liệu liên quan

  Quảng cáo