• Thư viện 3dsmax gồm 54 model cây bóng mát các loại P38 full dung lượng 8GB
  •    Miễn phí  
  • Thư viện 3dsmax gồm 54 model cây bóng mát các loại P38 full dung lượng 8GB

  • 01-06-2018
  • 251
  • 2683
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

Thư viện 3dsmax gồm 54 model cây bóng mát các loại P38 full dung lượng 8GB

Tất cả các tệp (* .max) là file V-Ray, các bạn có thể tự động thay thế hàng loạt tất cả các tài liệu tệp (* .max) thành trình kết xuất mà chúng tôi đã hỗ trợ
Formats: MAX | FBX
Software | Plugin: 3Ds max 2012 | GrowFX 1.99 sp3 | Forest Pack Pro 5.0 or above
Renderers: Corona 1.6 | FStorm 1.1.0 | Octane 2.24 | V-Ray 3.2 | Scanline or above
Total size: 5.9GB
Forest Library: Yes
Textures: Yes
Materials: Yes
UVW Mapped: Yes
Full Scenes with lights: Yes ( Mesh | V-Ray only )

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_1

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_10

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_11

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_12

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_13

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_14

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_15

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_16

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_17

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_18

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_2

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_3

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_4

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_5

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_6

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_7

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_8

TV-cay_3dsmax_tailieukientruc_9

  Các bài viết Quan Tâm