Upload by bình vũ
  • Full hồ sơ thiết kế quy hoạch Khu dân cư kiểu mẫu Tân Linh - Đại Từ (3DMAX, FILE CAD, SLIDE POWPOINT BÁO CÁO )
  • 150 POINT
  • Full hồ sơ thiết kế quy hoạch Khu dân cư kiểu mẫu Tân Linh - Đại Từ (3DMAX, FILE CAD, SLIDE POWPOINT BÁO CÁO )

  • 29-09-2018
  • 3
  • 1949
Tải về ngay Thêm vào yêu thích

 Full hồ sơ thiết kế quy hoạch Khu dân cư kiểu mẫu Tân Linh - Đại Từ (3DMAX, FILE CAD, SLIDE POWPOINT BÁO CÁO )

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_01

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_02

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_03

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_04

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_05

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_06

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_07

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_08

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_09

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_10

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_11

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_12

bao_cao_TAN_LINH_280918_Page_13

  Các bài viết Quan Tâm